IPv6规模部署
     
序号 省市 学校名称 门户网站 可解析 可访问 二级内链支持度 三级内链支持度 IPv6支持度评分 活跃用户数 入流量平均带宽(Mbps) 出流量平均带宽(Mbps) IPv6授权体系 线路 更新时间
1 北京 北京大学 www.pku.edu.cn 97.28% 95.61% 97.16 10万+ 4,433.50 1,608.80 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:26
2 北京 中国人民大学 www.ruc.edu.cn 100% 97.01% 98.8 72,347 670.27 306.58 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:26
3 北京 清华大学 www.tsinghua.edu.cn 99.16% 98.4% 99.02 10万+ 1,542.21 2,331.21 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:31
4 北京 北京交通大学 www.bjtu.edu.cn 100% 100% 100.0 5,309 231.49 241.94 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:32:56
5 北京 北京工业大学 www.bjut.edu.cn 97.37% 98.97% 98.54 6,509 279.82 193.22 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:33
6 北京 北京航空航天大学 www.buaa.edu.cn 91.26% 92.11% 93.35 10万+ 5,708.80 2,271.87 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:27
7 北京 北京理工大学 www.bit.edu.cn 89.09% 85.57% 89.86 78,195 2,114.40 1,252.84 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:27
8 北京 北京科技大学 www.ustb.edu.cn 92.35% 87.28% 91.85 48,170 1,051.38 599.43 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:27
9 北京 北京化工大学 www.buct.edu.cn 100% 100% 100.0 43,655 22.54 17.35 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:32:57
10 北京 北京邮电大学 www.bupt.edu.cn 100% 100% 100.0 10万+ 2,745.69 2,578.86 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:32:58
11 北京 中国农业大学 www.cau.edu.cn 97.76% 97.06% 97.93 10万+ 2,579.56 820.37 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:33
12 北京 北京林业大学 www.bjfu.edu.cn 92.86% 88.32% 92.47 9,908 48.92 23.01 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:33
13 北京 北京协和医学院 www.pumc.edu.cn 0% 0% 0.0 - - - 具备 全线路全国 2024/06/17 14:35:12
14 北京 北京中医药大学 www.bucm.edu.cn 96.88% 89.82% 94.68 1,614 59.25 16.84 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:34
15 北京 北京师范大学 www.bnu.edu.cn 0% 0% 0.0 10万+ 2,058.56 367.79 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:41
16 北京 首都师范大学 www.cnu.edu.cn 99.24% 98.04% 98.91 2,579 63.48 22.34 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:33:05
17 北京 北京外国语大学 www.bfsu.edu.cn 100% 98.4% 99.36 7 4.19 1.73 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:41
18 北京 中国传媒大学 www.cuc.edu.cn 96.53% 97.23% 97.5 834 1.17 0.78 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:43
19 北京 中央财经大学 www.cufe.edu.cn 92.63% 96.22% 95.54 16,979 30.10 15.13 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:33:07
20 北京 对外经济贸易大学 www.uibe.edu.cn 72.03% 44.38% 66.56 1,289 10.25 14.21 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:54
21 北京 外交学院 www.cfau.edu.cn 98.59% 98.45% 98.82 21,310 138.40 33.92 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:42
22 北京 中国人民公安大学 www.ppsuc.edu.cn 100% 100% 100.0 44,981 492.97 58.40 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:42
23 北京 北京体育大学 www.bsu.edu.cn 96.65% 91.52% 95.27 250 4.23 5.86 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:43
24 北京 中央音乐学院 www.ccom.edu.cn 100% 100% 100.0 431 19.34 8.28 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:33:10
25 北京 中国音乐学院 www.ccmusic.edu.cn 92.24% 94.67% 94.76 1 - 0.07 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:53
26 北京 中央美术学院 www.cafa.edu.cn 0% 0% 0.0 46 1.85 0.21 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:35:24
27 北京 中央戏剧学院 www.chntheatre.edu.cn 100% 100% 100.0 1 - - 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:48
28 北京 中央民族大学 www.muc.edu.cn 100% 100% 100.0 1,466 32.00 57.19 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:33:11
29 北京 中国政法大学 www.cupl.edu.cn 95.24% 96.47% 96.68 1,545 28.16 10.75 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:49
30 北京 华北电力大学 www.ncepu.edu.cn 99.12% 96.1% 98.09 42,745 369.59 165.48 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:48
31 北京 中国矿业大学(北京) www.cumtb.edu.cn 0% 0% 0.0 52,765 612.96 200.69 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:35:34
32 北京 中国石油大学(北京) www.cup.edu.cn 96.45% 94.27% 96.29 34,664 28.46 19.36 具备 全线路全国 2024/06/17 14:34:59
33 北京 中国地质大学(北京) www.cugb.edu.cn 98.56% 98.94% 99.0 1,987 57.13 28.28 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:33:14
34 北京 中国科学院大学 www.ucas.edu.cn 0% 0% 0.0 - - - 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:35:11
35 天津 南开大学 www.nankai.edu.cn 96.09% 96.31% 96.96 10万+ 4,027.74 1,364.84 具备 全线路全国 2024/06/17 14:35:16
36 天津 天津大学 www.tju.edu.cn 100% 100% 100.0 60,950 3,741.91 1,165.29 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:33:32
37 天津 天津工业大学 www.tiangong.edu.cn 100% 100% 100.0 1,422 42.63 5.68 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:33:33
38 天津 天津医科大学 www.tmu.edu.cn 94.83% 86.4% 92.49 863 19.38 45.38 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:35:32
39 天津 天津中医药大学 www.tjutcm.edu.cn 85.8% 38.65% 69.78 3 0.03 1.94 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:35:15
40 天津 河北工业大学 www.hebut.edu.cn 100% 100% 100.0 65,898 606.56 1,564.44 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:34:02
41 山西 山西大学 www.sxu.edu.cn 100% 100% 100.0 7,967 90.39 13.10 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:35:01
42 山西 太原理工大学 www.tyut.edu.cn 100% 100% 100.0 3,731 127.90 23.93 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:35:02
43 内蒙古 内蒙古大学 www.imu.edu.cn 97.74% 95.42% 97.26 10万+ 810.53 103.93 具备 全线路全国 2024/06/17 14:38:20
44 辽宁 辽宁大学 www.lnu.edu.cn 100% 100% 100.0 37,018 467.97 60.18 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:36:16
45 辽宁 大连理工大学 www.dlut.edu.cn 93.64% 89.71% 93.34 10万+ 3,960.79 728.60 具备 全线路全国 2024/06/17 14:38:55
46 辽宁 东北大学 www.neu.edu.cn 97.51% 91.93% 95.78 10万+ 3,452.99 767.88 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:36:18
47 辽宁 大连海事大学 www.dlmu.edu.cn 0% 0% 0.0 12,147 649.86 265.43 具备 全线路全国 2024/06/17 14:39:08
48 吉林 吉林大学 www.jlu.edu.cn 94.03% 86.69% 92.29 22,011 1,736.76 967.89 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:40:19
49 吉林 延边大学 www.ybu.edu.cn 98.36% 95.68% 97.62 6 0.20 2.61 具备 全线路全国 2024/06/17 14:40:15
50 吉林 东北师范大学 www.nenu.edu.cn 100% 100% 100.0 41,736 126.92 29.92 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:37:17
51 黑龙江 哈尔滨工业大学 www.hit.edu.cn 96.52% 97.1% 97.45 10万+ 4,264.73 905.31 具备 全线路全国 2024/06/17 14:41:10
52 黑龙江 哈尔滨工程大学 www.hrbeu.edu.cn 95.91% 97.27% 97.27 488 116.88 231.95 具备 全线路全国 2024/06/17 14:41:41
53 黑龙江 东北农业大学 www.neau.edu.cn 96.58% 96.63% 97.28 26,150 96.60 42.69 具备 全线路全国 2024/06/17 14:41:09
54 黑龙江 东北林业大学 www.nefu.edu.cn 96.95% 96.55% 97.4 88 2.82 14.95 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:41:12
55 上海 复旦大学 www.fudan.edu.cn 97.77% 92.97% 96.3 10万+ 2,059.21 313.19 不具备 联通云天津 2024/06/17 14:42:52
56 上海 同济大学 www.tongji.edu.cn 96.33% 96.9% 97.29 10万+ 4,237.35 743.96 具备 全线路全国 2024/06/17 14:42:24
57 上海 上海交通大学 www.sjtu.edu.cn 98.36% 99.78% 99.26 10万+ 4,675.49 2,495.42 具备 全线路全国 2024/06/17 14:42:24
58 上海 华东理工大学 www.ecust.edu.cn 97.07% 88.56% 94.25 10万+ 2,073.92 235.57 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:42:22
59 上海 东华大学 www.dhu.edu.cn 97.89% 97.73% 98.25 88,471 643.66 136.70 具备 全线路全国 2024/06/17 14:42:28
60 上海 上海海洋大学 www.shou.edu.cn 0% 0% 0.0 7 0.14 3.01 具备 全线路全国 2024/06/17 14:42:29
61 上海 上海中医药大学 www.shutcm.edu.cn 96.11% 93.54% 95.86 991 29.01 5.91 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:42:37
62 上海 华东师范大学 www.ecnu.edu.cn 96.69% 90.11% 94.72 10,322 84.73 73.91 不具备 联通云天津 2024/06/17 14:42:57
63 上海 上海外国语大学 www.shisu.edu.cn 0% 0% 0.0 6,362 46.91 10.06 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:43:08
64 上海 上海财经大学 www.sufe.edu.cn 100% 99.43% 99.77 12,993 115.74 56.93 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:42:29
65 上海 上海体育大学 www.sus.edu.cn 97.12% 95.35% 96.99 83 6.74 5.33 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:12
66 上海 上海音乐学院 www.shcmusic.edu.cn 97.96% 99.22% 98.87 39,462 337.46 49.40 具备 全线路全国 2024/06/17 14:42:35
67 上海 上海大学 www.shu.edu.cn 100% 100% 100.0 10万+ 2,466.39 427.44 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:12
68 上海 上海科技大学 www.shanghaitech.edu.cn 99.13% 98.32% 98.98 85,452 440.59 76.82 具备 全线路全国 2024/06/17 14:43:01
69 江苏 南京大学 www.nju.edu.cn 97.38% 91.31% 95.48 8,872 1,196.29 749.81 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:43:05
70 江苏 苏州大学 www.suda.edu.cn 99.45% 99.14% 99.44 38,536 905.14 148.78 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:33
71 江苏 东南大学 www.seu.edu.cn 99.42% 98.99% 99.36 78,298 1,957.43 945.20 具备 全线路全国 2024/06/17 14:43:12
72 江苏 南京航空航天大学 www.nuaa.edu.cn 100% 100% 100.0 10万+ 832.68 325.26 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:33
73 江苏 南京理工大学 www.njust.edu.cn 100% 100% 100.0 23,817 326.75 72.20 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:34
74 江苏 中国矿业大学 www.cumt.edu.cn 100% 100% 100.0 22,194 121.83 69.01 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:34
75 江苏 南京邮电大学 www.njupt.edu.cn 97.59% 94.62% 96.88 4,866 153.77 65.19 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:35
76 江苏 河海大学 www.hhu.edu.cn 97.71% 94.87% 97.03 23,260 45.20 23.48 具备 全线路全国 2024/06/17 14:43:13
77 江苏 江南大学 www.jiangnan.edu.cn 98.39% 95.3% 97.48 4,634 50.27 22.24 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:43:16
78 江苏 南京林业大学 www.njfu.edu.cn 99.35% 99.77% 99.65 6,005 88.05 32.19 具备 全线路全国 2024/06/17 14:43:15
79 江苏 南京信息工程大学 www.nuist.edu.cn 100% 100% 100.0 1,753 71.50 53.28 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:35
80 江苏 南京农业大学 www.njau.edu.cn 99.49% 97.19% 98.67 3,651 24.95 18.46 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:43:27
81 江苏 南京医科大学 www.njmu.edu.cn 100% 100% 100.0 5,327 145.29 43.45 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:36
82 江苏 南京中医药大学 www.njucm.edu.cn 100% 100% 100.0 7 0.15 10.28 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:36
83 江苏 中国药科大学 www.cpu.edu.cn 100% 100% 100.0 640 43.48 94.27 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:39:41
84 江苏 南京师范大学 www.njnu.edu.cn 99.69% 99.11% 99.52 5,171 164.32 81.74 具备 全线路全国 2024/06/17 14:43:18
85 浙江 浙江大学 www.zju.edu.cn 100% 100% 100.0 10万+ 3,635.90 2,917.25 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:40:29
86 浙江 中国美术学院 www.caa.edu.cn 100% 94.47% 97.79 1 0.03 1.20 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:44:59
87 浙江 宁波大学 www.nbu.edu.cn 98.53% 95.04% 97.43 41 0.51 4.86 具备 全线路全国 2024/06/17 14:44:58
88 安徽 安徽大学 www.ahu.edu.cn 96.07% 97.8% 97.55 26,733 408.92 385.49 具备 全线路全国 2024/06/17 14:45:59
89 安徽 中国科学技术大学 www.ustc.edu.cn 97.32% 97.18% 97.8 10万+ 2,582.40 2,603.27 具备 全线路全国 2024/06/17 14:46:00
90 安徽 合肥工业大学 www.hfut.edu.cn 97.6% 97.3% 97.96 83,331 1,297.16 579.41 具备 全线路全国 2024/06/17 14:46:08
91 福建 厦门大学 www.xmu.edu.cn 100% 99.85% 99.94 10,684 178.04 126.16 具备 全线路全国 2024/06/17 14:47:17
92 福建 福州大学 www.fzu.edu.cn 100% 100% 100.0 9,680 186.54 94.97 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:41:54
93 江西 南昌大学 www.ncu.edu.cn 97.4% 88.46% 94.34 2,279 48.88 42.94 具备 全线路全国 2024/06/17 14:48:32
94 山东 山东大学 www.sdu.edu.cn 98.9% 97.05% 98.38 10万+ 5,957.61 1,571.96 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:43:31
95 山东 中国海洋大学 www.ouc.edu.cn 99.02% 99.21% 99.29 10万+ 1,272.10 367.45 具备 全线路全国 2024/06/17 14:49:38
96 山东 中国石油大学(华东) www.upc.edu.cn 100% 100% 100.0 79,622 1,344.96 471.77 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:43:29
97 河南 郑州大学 www.zzu.edu.cn 100% 100% 100.0 3,074 103.59 347.66 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:44:24
98 河南 河南大学 www.henu.edu.cn 100% 99.89% 99.96 9,935 190.59 73.67 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:44:28
99 湖北 武汉大学 www.whu.edu.cn 98.71% 76.85% 90.22 86,450 627.44 240.47 具备 全线路全国 2024/06/17 14:52:24
100 湖北 华中科技大学 www.hust.edu.cn 98.52% 98.81% 98.93 10万+ 4,768.18 1,899.60 具备 全线路全国 2024/06/17 14:52:25
101 湖北 中国地质大学(武汉) www.cug.edu.cn 100% 100% 100.0 32 0.40 10.36 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:45:21
102 湖北 武汉理工大学 www.whut.edu.cn 94.57% 87.09% 92.66 2,573 159.75 125.99 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:52:34
103 湖北 华中农业大学 www.hzau.edu.cn 89.17% 65.62% 81.92 536 22.81 4.30 具备 全线路全国 2024/06/17 14:52:27
104 湖北 华中师范大学 www.ccnu.edu.cn 96.64% 80.51% 90.86 35,612 716.48 178.47 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:52:27
105 湖北 中南财经政法大学 www.zuel.edu.cn 100% 100% 100.0 40,557 1,219.70 327.87 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:45:23
106 湖南 湘潭大学 www.xtu.edu.cn 100% 100% 100.0 651 9.06 9.19 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:46:35
107 湖南 湖南大学 www.hnu.edu.cn 94.29% 93.91% 95.28 34,515 1,031.57 465.27 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:54:07
108 湖南 中南大学 www.csu.edu.cn 85.04% 84.77% 87.92 38,720 3,164.90 797.30 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:54:09
109 湖南 湖南师范大学 www.hunnu.edu.cn 100% 100% 100.0 36,541 233.51 68.20 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:46:37
110 广东 中山大学 www.sysu.edu.cn 100% 100% 100.0 10万+ 3,600.76 664.95 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:47:42
111 广东 暨南大学 www.jnu.edu.cn 100% 100% 100.0 10万+ 286.94 37.60 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:47:45
112 广东 华南理工大学 www.scut.edu.cn 100% 100% 100.0 10万+ 2,187.31 679.52 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:47:43
113 广东 华南农业大学 www.scau.edu.cn 95.95% 96.56% 97.0 9,493 216.48 91.37 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:47:44
114 广东 广州医科大学 www.gzhmu.edu.cn 100% 99.7% 99.88 11,357 65.44 61.35 具备 全线路全国 2024/06/17 14:55:52
115 广东 广州中医药大学 www.gzucm.edu.cn 98.9% 90.17% 95.63 38,806 240.06 52.47 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:47:47
116 广东 华南师范大学 www.scnu.edu.cn 100% 99.79% 99.92 10万+ 3,696.50 651.76 具备 全线路全国 2024/06/17 14:56:02
117 广东 南方科技大学 www.sustech.edu.cn 60.78% 38.31% 59.64 27,534 1,413.57 458.12 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:48:40
118 广西 广西大学 www.gxu.edu.cn 97.2% 99.08% 98.51 67,538 356.29 81.61 不具备 全线路全国 2024/06/17 14:58:43
119 海南 海南大学 www.hainanu.edu.cn 99.25% 99.05% 99.32 9,747 812.93 147.57 具备 全线路全国 2024/06/17 15:00:26
120 重庆 重庆大学 www.cqu.edu.cn 94.9% 86.12% 92.41 68,402 475.15 250.00 具备 全线路全国 2024/06/17 15:00:35
121 重庆 西南大学 www.swu.edu.cn 88.71% 93.79% 93.0 5,242 11.95 6.32 具备 全线路全国 2024/06/17 15:00:57
122 四川 四川大学 www.scu.edu.cn 83.64% 99.77% 93.36 13,655 51.67 17.04 具备 全线路全国 2024/06/17 15:01:40
123 四川 西南交通大学 www.swjtu.edu.cn 94.54% 87.69% 92.89 291 5.56 1.83 不具备 天翼云上海 2024/06/17 14:50:17
124 四川 电子科技大学 www.uestc.edu.cn 97.99% 97.72% 98.28 10万+ 265.92 40.73 具备 全线路全国 2024/06/17 15:01:37
125 四川 西南石油大学 www.swpu.edu.cn 100% 99.98% 99.99 243 0.16 0.21 具备 全线路全国 2024/06/17 15:01:38
126 四川 成都理工大学 www.cdut.edu.cn 100% 100% 100.0 125 0.84 3.84 具备 全线路全国 2024/06/17 15:01:37
127 四川 四川农业大学 www.sicau.edu.cn 100% 100% 100.0 22,004 41.61 15.99 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:50:20
128 四川 成都中医药大学 www.cdutcm.edu.cn 100% 99.46% 99.78 6 0.01 0.28 具备 全线路全国 2024/06/17 15:01:40
129 四川 西南财经大学 www.swufe.edu.cn 97.76% 98.74% 98.6 3,749 9.56 15.87 具备 全线路全国 2024/06/17 15:01:46
130 贵州 贵州大学 www.gzu.edu.cn 96.43% 94.63% 96.42 62,627 173.35 18.79 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:51:03
131 云南 云南大学 www.ynu.edu.cn 0% 0% 0.0 10万+ 2,749.42 408.08 具备 全线路全国 2024/06/17 15:04:24
132 西藏 西藏大学 www.utibet.edu.cn 0% 0% 0.0 7 - - 不具备 全线路全国 2024/06/17 15:05:48
133 陕西 西北大学 www.nwu.edu.cn 96.95% 98.67% 98.25 28,442 480.67 172.27 具备 全线路全国 2024/06/17 15:05:07
134 陕西 西安交通大学 www.xjtu.edu.cn 93.66% 88.69% 92.94 23,731 1,443.81 967.11 不具备 全线路全国 2024/06/17 15:05:08
135 陕西 西北工业大学 www.nwpu.edu.cn 97.53% 84.62% 92.86 9,687 115.45 214.80 具备 全线路全国 2024/06/17 15:05:09
136 陕西 西安电子科技大学 www.xidian.edu.cn 100% 100% 100.0 1,763 52.85 24.94 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:52:21
137 陕西 长安大学 www.chd.edu.cn 94.41% 79.17% 89.43 5,716 124.66 21.49 具备 全线路全国 2024/06/17 15:05:14
138 陕西 西北农林科技大学 www.nwafu.edu.cn 100% 100% 100.0 31,938 929.87 321.92 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:52:23
139 陕西 陕西师范大学 www.snnu.edu.cn 90% 85.23% 90.09 32,635 545.96 118.91 具备 全线路全国 2024/06/17 15:05:15
140 甘肃 兰州大学 www.lzu.edu.cn 76.49% 51.11% 71.04 10万+ 1,358.52 204.74 具备 全线路全国 2024/06/17 15:06:32
141 青海 青海大学 www.qhu.edu.cn 98.57% 99.88% 99.38 5,549 141.80 28.93 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:53:28
142 宁夏 宁夏大学 www.nxu.edu.cn 97.94% 98.54% 98.59 49,353 946.62 256.90 具备 全线路全国 2024/06/17 15:07:19
143 新疆 新疆大学 www.xju.edu.cn 100% 100% 100.0 9,209 709.71 152.07 具备 天翼云上海 2024/06/17 14:53:42
144 兵团 石河子大学 www.shzu.edu.cn 98% 98% 98.4 163 4.16 3.53 不具备 全线路全国 2024/06/17 15:07:50
145 湖南 国防科技大学 www.nudt.edu.cn 97.9% 86.49% 93.76 50,090 598.41 127.64 具备 全线路全国 2024/06/17 15:12:13
146 陕西 空军军医大学 www.fmmu.edu.cn 0% 0% 0.0 8 0.03 - 不具备 全线路全国 2024/06/17 15:12:13
147 上海 海军军医大学 www.smmu.edu.cn 99.07% 99.57% 99.46 1,346 38.93 19.52 不具备 全线路全国 2024/06/17 15:12:12